Giới thiệu
T?ng Công ty Vi?n thông Toàn c?u (Global Telecommunications Corporation) Gtel du?c thành l?p nam 2007 theo mô hình công ty TNHH M?t thành viên do B? Công an làm Ch? s? h?u. Trên co s? k? th?a và phát huy các ngu?n l?c ch?t lu?ng cao trong linh v?c công ngh? thông tin và vi?n thông c?a T?ng c?c H?u c?n K? thu?t - B? Công an, T?ng Công ty Gtel dã nhanh chóng tr? thành d?i tác tin c?y và là nhà cung c?p hàng d?u các d?ch v? vi?n thông và công ngh? thông tin, các gi?i pháp tích h?p công ngh? và h? t?ng truy?n d?n th? h? m?i cho s? lu?ng l?n khách hàng t? ch?c và cá nhân trên ph?m vi toàn qu?c...

T?ng quan v? Gtel
Các công ty thành viên


 GTEL MOBILE  GTEL TSC  GTEL TIS  GTEL FTTH  GTEL ICT  DVVTMN 

   
 


Tin tức